خدمات onlin

طراحی پلان ساختمان

محاسبات سازه-(فلزی -بتنی)با   etabs-safe

طراحی نما  3d max

طراحی و دکوراسیون داخلی

aaceng2003@yahoo.com

09151843512

 

شرح وظایف دفتر فنی

مدیریت فنی :

1- کنترل پروژه :

دریافت اطلاعات و مشخصات و برنامه زمانی برجها و محوطه پروژه و کنترل و گزارش پیشرفت پروژه

2- دفتر فنی :

الف- تهیه متره مصالح و فعالیتهای اجرایی سازهای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و برق

ب- مطالعه و بررسی نقشه ها دریافتی از مشاور و تهیه لیست اشکالات و ایرادات و کمبودها و درخواست رفع و تکمیل آنها از مهندسین مشاور پروژه و یا عوامل دفتر فنی

ج- صدور دستور کار و تهیه صورتجلسات

د- تهیه نقشه های اجرایی

3- نظارت و کنترل امور اجرایی :

الف- نظارت بر نحو انجام کارهای اجرایی و یاد آوری وتذکر اشکالات و کنترل کیفی کار پیمانکاران و مدیریت اجرایی طی بازدید و ازطریق آزمایش نمونه های بتن وکنترل مضاعف جوش

ب- کنترل کمی کارهای اجرایی توسط رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی پیمانکاران از مدیریت اجرایی و ارسال آنها به مدیریت مالی جهت پرداخت

ج- کنترل و رسیدگی گزارش کار روزانه و هفتگی پروژه و تایید و ارسال آن به دفتر مدیر عامل محترم و معاونت عمران و مسکن بنیاد .

4- تهیه برآورد کارها و آماده کردن اسناد مناقصه و استعلام دعوت از پیمانکاران ابلاغ نقشه ها و مشخصات فنی و تهیه قراردادهای انجام کار با پیمانکارن جزء

مدیریت اجرایی :

1.    دریافت نقشه های اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی و برق بلوک های پروژه و مطالعه و بررسی آنها و اعلام اشکالات و ایرادات و کمبود های احتمالی و مجدداً دریافت نقشه اصلاح شده

2.    تعیین مسئول و مجری برای هر بلوک

3.    معرفی و در اختیارگزاردن پیمانکار و یا اکیپ امانی و پشتیبانی مجری بلوک

4.    تامین مصالح و نیازمندیهای ( آب ، برق ) اجرای کار و تحویل آنها در پای بلوک به پیمانکار و یا مجری مربوطه

5.    صدور دستور کار و دستور العمل های لازم براساس برنامه کاری و زمانی ابلاغی از مدیر پروژه به مجریان بلوکها

6.    نظارت و کنترل بر نحو انجام امور اجرایی و راهنمایی و یادآوری و تذکر نکات لازم به مجریان بلوک ها و سرپرستان کارگاه پیمانکار

7.    دریافت گزارش کار روزانه پیمانکاران و اکیپ های امانی از طریق مجریان بلوک ها و تهیه گزارش کار روزانه کلی پروژه و همینطور گزارش کار هفتگی جهت اعلام و ارسال به دفتر مدیر عامل محترم بنیاد

8.    پیگیری و ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف اجرایی

9.    تهیه متره مقادیر مصالح و کار اجرایی

10.در خواست تهیه و خرید مصالح براساس برنامه زمانبندی و متره

11.بررسی و اصلاح برنامه زمانبندی پیمانکاران به توجه به برنامه زمانی کلی

12.پیگیری کلیه کارهای اجرایی اعم از فعالیتهای داخل کارگاه و یا ساخت اسکلت در کارخانه و حمل آنها به داخل کارگاه

13.بازدید از ساخت و کنترل کیفیت جوش در محل کارخانه و پیگیری انجام آن

14.در خواست مصالح و پیمانکار و نیروی انسانی جهت تکمیل پروژه

مدیر پروژه :

1.    تحویل گرفتن پروژه با دریافت طرح و برنامه کلی زمانی و نقشه های فنی و اجرایی ( سازه ، معماری ، محوطه ، تاسیسات مکانیکی و برقی )

2.    دریافت بودجه و تجهیز کارگاه

3.    استخدام و بکارگیری کارکنان اعم از اداری ، مالی ، پشتیبانی ، فنی ، اجرایی

4.    اداره و هدایت پروژه ( مدیریت ) شامل برنامه ریزی ، طرح ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت و پشتیبانی

5.    هماهنگی و نظارت بر انجام امور پروژه ( اداری ، مالی ، فنی ، اجرایی و تدارکاتی )

6.    کنترل و مدیریت هزینه ها

7.    تهیه و خرید مصالح و تجهیزات ( پشتیبانی )

8.    نظارت بر پیمانکاران و کیفیت پیشرفت امور

9.    هماهنگی با مشاورین و مهندسین

10.کنترل دقیق و بموقع عملکرد همکاران و پیمانکاران

11.ارائه گزارش بموقع از پیشرفت کار

12.پیگیری انجام امور اجرایی و پشتیبانی و فنی براساس برنامه زمانبندی مصوب

13.آماده سازی و تحویل پروژه

دفتر مدیر پروژه :

1.    دریافت لیست آمار حضور و غیاب کارکنان

2.    دریافت نامه ها و گزارشات قسمتهای مختلف پروژه و پیمانکاران ، مشاورین و فروشندگان مصالح و کالا

3.    ابلاغ دستورات مدیر پروژه به قسمتهای مختلف

4.    انجام مکاتبات و بایگانی اسناد و مدارک و مکاتبات

5.    اداره دفتر و کنترل مراجعه کنندگان

6.    درخواست نیازمندیها دفتر مدیریت پروژه

7.    جلوگیری از ازدحام کارکنان در اتاق

8.    ایجاد آرامش و نظم دفتر

9.    نگهداری و مواظبت از وسایل و اموال دفتر

10.برقراری ارتباطات مدیر پروژه و تشکیل جلسات

شرح وظایف انباردار و کمک انبارداران :

 

1.    تحویل گرفتن و نگهداری انبار از لحاظ ساختمان ، مصالح ، وسایل ، تجهیزات و سایر اقلام موجود در داخل انبار و داخل محوطه پروژه

 

2.    ثبت و نگهداری دفتر انبار بطوریکه در هر زمان و هرلحظه مقدار کل اجناس و مصالح و تجهیزات وارده و مقدار مصرفی و موجودی بصورت مستند در آن نشان داده شود و آمار آن با کارتکس یکسان و هماهنگ باشد .

 

3.    دریافت مصالح ، وسایل ، ابزار آلات ، تجهیزات و ماشین آلات ارسالی و یا خریداری شده توسط مامورین خرید و صدور رسید انبار پس از رویت بازدید شمارش و کارشناسی فنی و کیفی و ثبت مشخصات آن در دفتر انبار

 

4.    تحویل مصالح ، وسایل ، ابزار آلات ، تجهیزات و ماشین آلات برای استفاده و مصرف در ساخت پروژه طی فرم درخواست مربوط و با تاییدی و امضای مسئولین مجاز پروژه

 

5.    تحویل موقت برخی از اقلام و وسایل بصورت کوتاه مدت و دریافت و نگهداری آنها در انبار پروژه

 

6.    گزارش ورود خروج مصالح ، وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در پایان روز به سرپرست اجرایی و دفتر مدیر پروژه

 

شرح وظایف عوامل نگهبانی پروژه :

 

1.    نگهبانی و حراست دائم و مستمر از کلیه ساختمانها ، تاسیسات ، انبار و مصالح ، وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات پای کار موجود در داخل و در کنار سایت پروژه ( کارگاه ) توسط حداقل یکی از عوامل نگهبانی بصورت گشت زنی در داخل محوطه و پیرامون داخلی پروژه و یک نفر در داخل کیوسک نگهبان

2.    کنترل و ثبت ورود و خروج کارکنان پروژه اعم از کارکنان بنیاد و پیمانکاران و مصالح فروشان و سایر مراجعه کنندگان توسط عوامل نگهبانی مستقر در کیوسک درب ورودی پروژه

3.    کنترل و ثبت ورود و خروج کلیه مصالح ، وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات بنیاد و پیمانکاران توسط عوامل نگهبانی مستقر در کیوسک درب ورودی پروژه

4.    روشن نگهداشتن چراغها و نورافکن درب ورودی و اطراف ساختمانها در هنگام تاریکی شب

5.    جلوگیری از ورود و خروج کارکنان و اشخاص از محلهایی به غیر از درب ورودی پروژه

6.    جلوگیری ازهرگونه بی نظمی و درگیری و اغتشاش در داخل پروژه

7.    گزارش وقایع نگهبانی و تردد کارکنان خودی و پیمانکار و ورود و خروج مصالح و ماشین آلات و سایر اقلام در فرم مربوط به مسئولین پروژه علاوه بر ثبت آنها در دفتر مخصوص نگهبانی

8.    گزارش موارد اضطراری در طول شبانه روزه به صورتی که قبلاً توضیح داده شده است

مدیر اداری :

1.    کنترل و نظارت بر انجام امور اداری

2.    صدور دستورات لازم در خصوص انجام مکاتبات و بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

3.    کنترل و نظارت بر حضور کارکنان

 

دبیر خانه :

1.    دریافت و صدور نامه ها اسناد و مدارک

2.    نگهداری و بایگانی

3.    تایپ و آماده کردن مکاتبات

4.    ابلاغ و تحویل دستورات و برنامه ها و سایر اسناد و مدارک

 

کارگزینی :

1.    تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه از طریق درج آگهی ، مصاحبه و عقد قرارداد

2.    تشکیل پرونده و نگهداری سوابق نیروی انسانی

3.    نگهداری آمار حضور و غیاب و تهیه لیست کارکرد عادی و اضافه کاری کارکنان

4.    تهیه لیست حقوق ماهیانه و پیگیری دریافت و پرداخت آن

5.    تامین نیازمندی های کارکنان و ثبت ونگهداری مطالبات آنها

6.    صدور حکم بکارگیری کارکنان براساس جدول سازمان و سمت و مسئولیت تعیین شده

7.    تامین استحقاقی کارکنان

8.    ابلاغ حکم و شرح وظایف کارکنان

9.    اجرای دستورات تنبیه و تشویق کارکنان

10.ایجاد روابط انسانی

 

خدمات :

1- نظافت ساختمانها موقت پروژه و جمع آوری و رفع زباله اداره آبدارخانه و تامین غذای روزانه کارکنان و غذای نگهبانان

2- تامین وسیله ایاب و ذهاب کارکنان به داخل شهر و داخل پروژه

 

امور داخلی :

1.    نگهبان و حراست شبانه روزی از محل کارگاه ، ساختمانها و انبار ، وسایل و تجهیزات داخل کارگاه

2.    کنترل ورود و خروج مصالح ، کالا ، افراد و کارکنان

3.    فنس کشی و ایجاد مانع برای حراست از کارگاه و تعمیر و نگهداری آن

 

 

 

سید ابوالفضل ایوبی ; ۸:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢۳

1

 

                 سیدابوالفضل ایوبی

کارشناس ارشد عمران-گرایش مهندسی ومدیریت ساخت

کارشناس پایه 1  محاسبات ونظارت

کارشناس عمومی ماده 27   سازمان نظام مهندسی

Aaceng2003@yahoo.com

سید ابوالفضل ایوبی ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢۸